Úvod » Obchodní podmínky

všeobecné Obchodní podmínky

Pro prodej prostřednictvím velkoobchodního on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chiaramoda.cz a pro obchodní spolupráci s podnikateli a právnickými osobami.

Mgr. Iva Láchová
Sídlo: Jihovýchodní IX. 3020/13
Praha  141 00
Identifikační číslo: 63649217
DIČ : CZ6259060830

Zapsáno v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Praze10, č.j.OŽI/U14508/2005/Dob (dále jen „Prodávající“).

Kontaktní údaje Prodávajícího

Kontaktní adresa: Mgr. Iva Láchová
Jihovýchodní IX. 3020/13
Praha 141 00
Kontaktní e-mail: iva.lachova@volny.cz , info@chiaramoda.cz
Kontaktní telefon: (+420) 775214440, (+420) 736649449


Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele, a na právnické osoby. Spotřebitelé – fyzické osoby ,nejsou oprávněni k registraci a k nákupu v on-line obchodu .

Vymezení pojmů

Kupujícím je podnikatel nebo právnická osoba, vlastnící IČO, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží.

Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.

Kupující je při registraci povinen prokázat, že je podnikatelem, a to vyplněním svého identifikačního čísla v registračním formuláři. Na žádost kupujícího je povinen předložit živnostenské nebo jiné oprávnění (jejich kopii), či výpis z obchodního rejstříku .

Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 20% z kupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

Dodací podmínky

Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a v dohodnutém termínu.

Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a případné zjevné vady na zboží. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením.

Cena zboží a platební podmínky

Na webovém rozhraní jsou uvedeny ceny zboží.

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží.

Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží je expedováno po připsání platby na účet Prodávajícího a to v dohodnutém termínu.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) i v evropské měně ( EUR ).

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

Odstoupení od kupní smlouvy

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 3 týdny.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 3 týdny od sjednaného dne dodání.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odpovědnost za vady

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném termínu, množství, kvalitě a provedení.

Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu a zjevné vady na zboží ohlásit neprodleně Prodávajícímu nejdéle do 5 pracovních dnů od převzetí zboží.

Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího, zvláštní ustanovení o podmínkách užívání fotografií.

Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy.

Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

    Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.